Följ oss på sociala medier

Kvalitetspolicy

Vårt övergripande kvalitetsmål är att hela företaget skall framstå som ett begrepp lika med kvalitet. Vi kvalitetssäkrar våra åtagande enligt ”vår handbok”, vilket innebär att vi utför egenkontroll på entreprenadarbeten.

G:ssons trädgård & markentreprenad´s huvudsakliga sysselsättning är inom offentliga sektorn i Södertälje och Södra Stor-Stockholm, där vi utför servicearbeten samt entreprenader inom mark och trädgårdsarbeten.

Våra kunder skall se oss som samarbetspartner, våra intressenter skall känna att vi är lyhörda och tillvaratar deras önskemål och krav.

Vi skall ständigt arbeta med att förbättra och utveckla vårt kvalitetssystem samt löpande utbilda och engagera vår personal efter marknadens krav och behov.

Detta uppnår vi genom mångårig erfarenhet med personal som känner glädje i att utföra ett bra arbete åt alla kunder.

Miljöpolicy

G:ssons Trädgård & Markentreprenad är ett företag som främst utför servicearbeten samt entreprenader inom trädgård och mark.

I vår miljöpolicy ingår viktiga ställningstaganden, som gäller vår verksamhet och genomsyrar hela vår verksamhet.

 • Vi skall endast använda miljöanpassat material inom vår verksamhet.
 • Vi skall minimera vår påverkan på miljön.
 • Vi skall hushålla med råvaror och undvika onödigt spill.
 • Vi skall uppfylla miljölagar och andra miljökrav.
 • Vi skall arbeta med att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete och förebygga förorening.
 • Vi skall involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare inom företaget i vårt miljöarbete. Vi skall öppet redovisa våra miljöfakta

Arbetsmiljöpolicy

Företagets policy skall vid alla situationer sätta människan i centrum. Vi skall alltid undvika kända risker, genom att använda tillgängliga skydd. Där skydd inte är tillräckliga skall vi verka för att miljön anpassas till människan så denne kan utföra sitt arbete utan risk.

 • All personal är delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.
 • Alla medarbetare besitter den kompetens som krävs och om ytterligare utbildning behövs, erhålls den.
 • Förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro bibehålls.
 • Regelbundna skyddsronder genomförs i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter och risker avseende sociala, psykologiska, organisatoriska och arbetsmiljöfrågor av teknisk karaktär. Åtgärdsförslag tas fram, genomförs och följs upp.
 • Medarbetarenkät, utifrån vilka mål för medarbetarna sätts, och som ingår i de vanliga verksamhetsmålen.
 • Hög medvetenhet inom trafiksäkerhetsfrågor, beträffande transporter, lastsäkring, säker körning, arbete vid väg mm säkerställs genom regelbunden information/utbildning och uppföljning.
 • Varje medarbetare skall känna motivation för hög kvalitet samt ansvar för utfört arbete.
 • Varje medarbetare ska bidra med sitt kunnande, kreativitet och tid för att bidra till ökad kundnytta.
 • Alla medarbetare ska agera så att kunder och leverantörer uppfattar oss som ett seriöst och kvalitetsinriktat företag.
 • Varje medarbetare ska på ett positivt sätt ta hand om de frågor som kommer från kunder, leverantörer och övriga intressenter och kollegor.
 • Vi skall hålla oss a´jour med gällande lagar och bindande krav inom arbetsmiljöområdet, samt se till att dessa efterlevs.
 • Vi skall ständigt sträva efter förbättringar av arbetsmiljö

Nicklas Gustavsson, VD